ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 3 ชั่วโมง ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21945035
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 44.192.38.49
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

สส.

สำนักส่งเสริมและุถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  หรือ วว.  เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) มีภารกิจในการบูรณาการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องมือแพทย์ พลังงานทดแทน และการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ และให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบ คุณภาพ บริการที่ปรึกษา ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก.

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

จากความต้องการของหมู่บ้านกาบกล้วยฯ ปัตตานี นำทีมโดยประธานกลุ่ม คุณดรุณี และ กลุ่มหัตถกรรมผลิตกระดาษสาหร่าย (ลูมุกือตะ) นำทีมโดย คุณประสิทธิ์ รัตนมณี นักวิจัย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ. ปัตตานี ที่ต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระดาษและสีธรรมชาติ  จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านกาบกล้วยฯ  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ.

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัติริยาธิราชเจ้า : 5 เมษายน 2525

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

จากการดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยี ของ วท. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ โดยการดำเนินโครงการฯ มีการประสานความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี