ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

5 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
5 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 48 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 3 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 4 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 8595055
  • Unique Visitors: 267559
  • Registered Users: 155
  • Last Registered User: supawat.c@mhsri...
  • Published Nodes: 840
  • Your IP: 192.168.6.109
  • Since: พ, 2011-09-07 13:44
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 ผู้รับผิดชอบโครงการที่ใช้วิธีการงบประมาณแบบการเบิกจ่ายแทนกัน ควรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย สป.วท. ได้รับแจ้งจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) จะทำการเข้าตรวจสอลงบการเงิน/บัญชี/งบประมาณ/พัสดุ ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ 2555  โดยเจ้าหน้าที่ สตง. ได้ให้ข้อสังเกตว่า สป.วท. ได้อุดหนุนเงินงบประมาณให้หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งในสังกัดและสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย รวมทั้งหน่วยงานที่ สป.วท. สนับสนุนเงินงบประมาณโดยวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS และนอกระบบ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 355 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2550 โดยให้ส่วนราชการผู้เบิกแทนรายการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เบิกแทนกันให้เจ้าของงบประมาณทราบเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

จึงขอแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยวิธีเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ให้ส่งรายงานดังกล่าว เป็นรายเดือน อย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่ สตง. ได้แจ้งว่าจะขอตรวจสอบเอกสารรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแทนกันของปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 

หน่วยงาน: 
สส.
3
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 3 (1 โหวต)