ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

5 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
5 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 5 วัน ก่อน
7 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 48 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 48 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 3 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 4 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 8577244
  • Unique Visitors: 267539
  • Registered Users: 155
  • Last Registered User: supawat.c@mhsri...
  • Published Nodes: 840
  • Your IP: 192.168.6.109
  • Since: พ, 2011-09-07 13:44
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

ฝ่ายเลขาฯของคณะทำงานกลุ่มบริหารที่ส่งถึงประธานและเลขาฯ ของคณะทำงานทุกกลุ่ม เรื่อง การจัดประชุมคณะทำงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน วท. แบบบูรณาการ ให้จัดทำสรุปประเด็นผลการประชุม (เป็นรายข้อ) ให้แก่ฝ่ายเลขาฯคณะทำงานกลุ่มบริหาร ทุกวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ที่มีการประชุม เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อ รมว. วท. ในการประชุมทุกวันจันทร์ และขอรายงานครั้งแรกในวันที่ 4 มค 56 พร้อมทั้งยกตัวอย่างประเด็นเพื่อใช้ในการประชุมฯครั้งแรก ดังนี้
1. องค์ประกอบคณะทำงานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่
2. บทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน
3. พิจารณาแนวทางการทำงานของคณะทำงาน

ร่างอำนาจ หน้าที่ของคณะทำงานกลุ่ม R&D
1. บูรณาการข้อมูลวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
2. ร่วมมือกับกลุ่มบูรณาการอื่นๆ ในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ประเทศที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบ
3. ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมาย

แนวทางการทำงานร่วมกัน
1. ประชุมคณะทำงานกลุ่ม R&D ร่วมกัน ทุกเดือน
2. ให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน และผลงานที่มีผลกระทบที่สำคัญ
3. ผลงานการส่งมอบระยะสั้น เน้นการรวบรวมข้อมูลเรื่อง แนวทางการทำโซนนิ่งเกษตร และการเพิ่มผลผลิตเกษตร เพิ่มมูลค่าการใช้ที่ดิน การใช้น้ำ การใช้ปุ๋ย การเลือกพันธุ์พืช ในเขตโซนนิ่ง (อาจมีการนัดหารือเพื่อเตรียมข้อมูล)
4. เสนอให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานงานกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน

สำหรับการรวบรวมข้อมูลแนวทางการทำโซนนิ่งภาคเกษตร นางสาวมรกตฯ เสนอให้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง พว. สสนก. สทภอ. เพื่อหารือ และเตรียมข้อมูลร่วมกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบต่อ ร่างหน้าที่คณะทำงานกลุ่ม R&D และแนวทางการทำงานร่วมกัน
 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี