ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 ชั่วโมง ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21944341
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 44.192.38.49
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก sasikan@mhsri.go.th

           คณะรัฐมนตรีได้มี มติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศภายใน 1 ปี ทั้งนี้ ให้ข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องใช้ระบบของตนเองหรือของภาครัฐภายใน 3 เดือน และให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐต่อไป  ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ    

    

     ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ จึงได้ออกแบบการพัฒนาและแนวทางการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐ และจะเพิ่มระบบงานที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้งานผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

        1. เพื่อเพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐทั้งหมดใช้บริการจดหมายล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และดำเนินงานให้บริการโดยหน่วยงานภาครัฐ

        2. เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและการดำเนินงาน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

มติ ครม. [หน้า1] [หน้า2]


เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.mail.go.th

 

เนืองจากตอนนี้ทาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ได้ดำเนินการใช้ระบบ mail go thai มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะค่ะ ถ้าท่าน ขรก. เจ้าหน้าที่ ทั้งใน สป.วท และ สร.วท มีข้อสงสัยในการใช้ระบบ mail สามารถติดต่้อที่คุณ สุพนิดา (ศท)โทร 3820 

 

 

และท่านปฏิบัติตามคู่มือดังนี้

1. ท่านสามารถ Download คู่มือสำหรับการสำรองข้อมูลผู้ใช้ระบบเมลล์ สำหรับกรณีสำรองข้อมูลของท่านผ่าน Mail Client (IMAP)

 

ข้อมูลจาก http://www.ega.or.th/

 

 

หน่วยงาน: 
ศท.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี